MELVILLE CENTRE FOR THE ARTS

Looking for a new challenge?
We are looking for individuals with specific skills sets to join us as directors!

The Melville Centre for the Arts is a Community Interest Company, based in Pen y Pound, Abergavenny; we are
currently working towards a Community Asset Transfer of the buildings and site of the former King Henry VIII Grammar
School.
All our directors are volunteers; we have ambitious plans, and we are recruiting 6 new directors to join our Board of
four directors to help us deliver our vision for the future.
We are looking for individuals who have experience in key areas.

Your experience will be supported by your drive, commitment, and passion to help create an environment where our
community can thrive, participate in the arts, contribute to Welsh culture, and help to create the heritage of the future:
*Director of Human Resources
*Director of Marketing and Social Media
*Director of Stakeholder Engagement
*Director of Site Management and the Site Development Project
*Director of Theatre Management
*Director of Business Management (Environment and Health & Safety)

Job Roles for each of these Directorships can be found in our Director Recruitment Information Pack here
or by emailing melvillecentrearts@gmail.com
If you believe that you have the skills to be able to help us, we look forward to hearing from you.

For an informal discussion please contact Penny Simcock, Chair of the Board of Directors, on 07800 768615 or
melvillecentrearts@gmail.com

Applications are requested in the form of letter, outlining how you believe that your experience matches our
requirements for a particular directorship, together with a CV.
Closing date for applications: 1st March 2022 with interviews to take place on 10th March 2022.

Applications can be submitted by emailing melvillecentrearts@gmail.com or by post to The Melville Centre for the Arts, 3 – 5 Pen y Pound,
Abergavenny NP7 5UD

We look forward to hearing from you!

‘Arts for our community…’

 

 

 

Canolfan Celfyddydau Melville

A ydych yn chwilio am her newydd?
Rydym yn chwilio am unigolion sydd yn meddu ar set o sgiliau penodol er mwyn ymun gyda ni fel cyfarwyddwyr!

Mae Canolfan Celfyddydau Melville yn Gwmni Buddiannau Cymunedol, a leolir yn Pen y Pound, Y Fenni; rydym yn
gweithio tuag at Drosglwyddo’r Asedau Cymunedol yma sydd yn cynnwys yr adeiladau a safle cyn Ysgol Ramadeg
Brenin Harri’r VIII.

Mae ein holl gyfarwyddwyr yn wirfoddolwyr; mae cynlluniau uchelgeisiol gennym ac rydym yn recriwtio 6 cyfarwyddwr
newydd i ymuno gyda’n Bwrdd o bedwar cyfarwyddwr er mwyn helpu ni wireddu ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.
Rydym yn chwilio am unigolion sydd â phrofiad mewn meysydd allweddol. Bydd eich profiad yn cael ei gefnogi gan
eich egni, ymroddiad ac angerdd i helpu creu awyrgylch lle y mae cymuned yn medru ffynnu, yn cymryd rhan ym myd
y celfyddydau, yn cyfrannu at ddiwylliant Cymru ac yn helpu creu treftadaeth ar gyfer y dyfodol:
*Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
*Cyfarwyddwr Marchnata a’r Cyfryngau Cymdeithasol
*Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
*Cyfarwyddwr Rheoli’r Safle a Phrosiect Datblygu’r Safle
*Cyfarwyddwr Rheoli’r Theatr
*Cyfarwyddwr Rheoli Busnes (Amgylchedd ac Iechyd a Diogelwch)
Mae’r Swydd-ddisgrifiad ar gyfer pob un rôl fel Cyfarwyddwr ar gael yn y Pecynnau Gwybodaeth ar gyfer Recriwtio
Cyfarwyddwyr sydd ar ein gwefan neu mae modd i chi e-bostio melvillecentrearts@gmail.com

Os ydych yn credu eich bod yn meddu ar y sgiliau a’r gallu i’n helpu ni, rydym yn disgwyl ymlaen at glywed wrthych.
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Penny Simcock, Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, ar
07800 768615 neu melvillecentrearts@gmail.com

Bydd angen i chi wneud cais drwy gyfrwng llythyr sydd yn amlinellu sut ydych yn credu bod eich profiad yn cyfateb
gyda’n gofynion ar gyfer swydd cyfarwyddwr penodolâ, ynghyd chynnwys CV.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1af Mawrth 2022.
Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sydd yn dechrau 10 fed Mawrth 2022.

Mae modd e-bostio ceisiadau at melvillecentrearts@gmail.com neu eu postio at:
Canolfan Celfyddydau Melville, 3 – 5 Pen y Pound, Y Fenni NP7 5UD

Rydym yn disgwyl ymlaen at glywed wrthych!

‘Celfyddydau ar gyfer ein cymuned… Yn meithrin eich creadigrwydd naturiol mewn gofod diogel, cynhwysol’